Dr. Shankar Prasad Acharya

Advisor

Lok Raj Sharma

Chairman/ Co-Founder

Lok Raj Sharma

Chairman/ Co-Founder

Pratap Shrestha

Group CEO/ Co-Founder

Pratap Shrestha

Group CEO/ Co-Founder

Bipul Dhakal

CEO , Digihub

Bipul Dhakal

CEO , Digihub

Sanjog Mishra

CEO , SB Solution

Sanjog Mishra

CEO , SB Solution

Bikram Duwal

CTO, Digihub

Bikram Duwal

CTO, Digihub

Navin Gautam

Co-Founder, CEO , Sarvanam Software

Navin Gautam

Co-Founder, CEO , Sarvanam Software

Avaya Rijal

DCEO

Pramod Parajuli

CIO

Sunil Shrestha

CTO, SB Solutions

Sunil Shrestha

CTO, SB Solutions